Členství na dobu neurčitou

Informace k poskytovaní služby automatických plateb přes Gopay

Forma opakovaných plateb

Automatické platby jsou uděleny na základě rozhodnutí Člena při potvrzení objednávky zvolením možnosti: souhlas s opakovanými platbami.

Důvod opakovaných plateb

Provozovatel BodyBody studia poskytuje možnost opakovaných automatických plateb pro členství na dobu neurčitou ve vybraném BodyBody studiu.

Cena, počet tréninků a typ členství

Cena účtovaná automatickými platbami je ve výši dle zvoleného členství:

  • A/ 1x týdně / 4 tréninky za měsíc : Kč 2660,- vč. DPH
  • B/ 2x týdně / 8 tréninků za měsíc : Kč 4760,- vč. DPH

Typ členství je u obou variant: PRO JEDNOHO (s Členem může cvičit jeden další klient)

V případě, že Člen nevyužije všechny tréninky během jejich doby platnosti, nemá nárok na náhradu ani vrácení poměrné částky za nevyužité tréninky. Cílem je motivovat Členy k pravidelnému trénování.

Frekvence plateb

Měsíční členství
Platba se strhává měsíčně pokaždé ve stejný den, který je shodný se dnem v měsíci, kdy bylo zakoupeno členství poprvé.

Fixní strhávání

Fixní cena je předem daná a neměnná na celou dobu.

Doba trvání členství

Doba trvání členství je na dobu neurčitou.

Zrušení služby opakovaných plateb

Klient má možnost automatické opakované platby kdykoliv zrušit doručením výpovědi Provozovateli svého studia.

Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď učiněna.

Zároveň pro ukončení Členství je třeba, aby byly uhrazeny všechny dlužné Členské poplatky či závazky Klienta.

Výpověď je třeba doručit na e-mailovou adresu konkrétního BodyBody studia, kde má Člen zakoupeno členství

Bezpečnost opakovaných plateb

Společnost Gopay bude s Vaší platební kartou nakládat podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).